ČI. 1 Název, sídlo spolku a forma

Název spolku:      Aktivní senioři Bruntálu, z.s. (dále jen spolek)

Sídlo:                     U Rybníka 1574/7 Bruntál, PSČ 792 01

Forma:                  Právnická osoba založená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, Část 1, Hlava II, Díl 3, odd. 2, pod odd. 2 Spolek, v platném znění od 1.1.2014

ČI. 2. Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým sdružením fyzických a právnických osob, bez ohledu na jejich pohlaví, vzdělání, rasu, národnost, náboženské vyznání a politické přesvědčení, sdružených na základě společného zájmu.

ČI. 3. Cíle a činnost spolku

Cílem spolku je sdružovat seniory v rámci zapojování do aktivního života, propagovat město Bruntál, navazovat spolupráci s kluby v dalších městech i v zahraničí a vytvářet podmínky pro praktickou činnost seniorů v oblastech:

 1. kulturní
 2. sociální
 3. společenské
 4. sportovní

ČI. 4. Členství

 • Členy spolku mohou být fyzické osoby starší 55 let a právnické osoby s trvalým bydlištěm/sídlem na území ČR, kteří souhlasí se stanovami a cíli spolku.
 • Zakládajícím členem spolku je každý, kdo se dostaví na ustavující schůzi, splňuje podmínky pro členství, zapíše se do listiny přítomných a podepíše se k údaji o svém jménu a bydlišti/sídlu (§ 223 Občanského zákoníku - OZ).
 • Členství vzniká také dnem, kdy Rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Rada spolku o přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání po dni podání přihlášky.
 • Rada spolku na svém prvním oficiálním zasedání po ustavující schůzi pověří Předsedu spolku vedením neveřejného seznamu členů, který je určený výhradně pro interní potřeby spolku. Při jeho vedení se musí dodržovat ustanovení OZ (§ 236 a související).
 • Rada spolku, po schválení členskou schůzí, může udělit čestné členství ve spolku a to zasloužilému členu nebo jiným způsobem veřejně významnému členu i nečlenu spolku, spojené s veřejným předáním čestného diplomu, věcného daru nebo osvobozením od placení příspěvků spolku.
 • Po schválení na členské schůzi Rada spolku vyhlásí pro každý kalendářní rok výši a splatnost členského příspěvku.
 • Členství ve spolku zaniká po předložení písemné žádosti o vystoupení, vyloučení, pro hrubé porušení stanov (neplacení příspěvků apod.) nebo úmrtím. Po zániku členství musí být tento člen vymazán ze seznamu členů. Vyloučení člena se řídí ustanoveními § 238 - § 242 platného OZ.

ČI. 5. Práva a povinnosti členů spolku.

1.       Právem člena je:

 1. podílet se na činnosti spolku a být o této činnosti průběžně informován
 2. obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi
 3. volit orgány spolku nebo být do nich volen
 4. posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku
 5. využívat benefitů získaných činností spolku pro jeho členy

Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno z něho vystoupit.

Členové spolku neručí za jeho dluhy.

2.        Povinnosti člena je:

 1. dodržovat stanovy spolku
 2. hájit dobré jméno spolku
 3. sledovat a aktivně se podílet na dění ve spolku
 4. respektovat rozhodnutí nadřízených orgánů spolku
 5. platit stanovený členský příspěvek

ČI. 6. Orgány spolku

3.       Členská schůze

 • je nejvyšším orgánem spolku, svolává ji statutární orgán spolku nejméně jednou ročně -je schopna usnášet se při účasti prostou většinou hlasů přítomných členů
 • schvaluje všechna svá usnesení prostou většinou hlasů a řídí se ustanoveními § 248 - § 257 OZ
 • schvaluje Stanovy spolku
 • volí, příp. odvolává Radu spolku a Revizora spolku
 • schvaluje zprávu o činnosti a o hospodaření spolku za předchozí období
 • schvaluje rozpočet spolku na příští období
 • schvaluje zřízení dalších organizačních složek spolku plně podléhajících stanovám a Radě spolku
 • schvaluje výši členských příspěvků
 • rozhoduje o zániku spolku
 • vede o svých jednáních zápis, který je přístupný všem členům spolku

4.       Rada spolku

 • je volena členskou schůzí na 4leté funkční období a má lichý počet členů, min. však 3 členy
 • rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy
 • volí ze svých řad předsedu spolku, místopředsedu a hospodáře spolku
 • řídí a organizuje činnost spolku mezi členskými schůzemi
 • rozhoduje o přijetí zájemce za člena spolku
 • -jednání Rady se mohou zúčastnit i další, i nepozvaní, členové spolku
 • z každého zasedání Rady vyhotoví předsedající zápis podepsaný všemi přítomnými členy Rady

5.       Rada spolku

 • -je statutárním orgánem spolku
 • provádí kontrolu účetních dokladů a podpisem na měsíčním přehledu potvrdí správnost

6.       Předseda rady spolku

 • svolává jednání Rady spolku nejméně dvakrát ročně
 • svolává členskou schůzi spolku, min. jednou za rok
 • připravuje a přednáší zprávu o činnosti na členské schůzi -vede seznam členů spolku a další podpůrné evidence a statistiky
 • umožní všem členům spolku nahlížet do zápisu z členských schůzí a dalších souvisejících materiálů

7.       Místopředseda rady spolku

 • v době nepřítomnosti předsedy rady spolku zastupuje předsedu rady spolku v celém rozsahu uvedeném v bodě 4

8.       Hospodář rady spolku

 • vede evidenci hospodaření spolku
 • předkládá ke kontrole účetní doklady měsíčně Radě spolku
 • zpracuje roční přehled hospodaření spolku

9.       Členové rady spolku

 • zúčastní se jednání Rady spolku
 • provádí kontrolu účetních dokladů a podpisem na měsíčním přehledu potvrdí správnost

ČI. 7. Hospodaření spolku

 • Spolek je neziskovou organizací a hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků, dotací darů či vlastní aktivitou.
 • Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činností spolku, řádně doložené účetními doklady.
 • Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou či jinou osobou pro finanční zajištění své činnosti.
 • Za hospodaření spolku zodpovídá statutární orgán, průběžně ho eviduje hospodář spolku.
 • S výsledky hospodaření seznamuje hospodář každou řádnou členskou schůzi.
 • V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán Městu Bruntál.

ČI. 8. Revizor spolku

 • Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze.
 • Volí ho členská schůze na 4leté funkční období.
 • Revizor spolku připravuje revizní zprávy a posudek výroční zprávy, tyto předkládá členské schůzi.

ČI. 9. Závěrečná ustanovení

 • Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 • Stanovy spolku byly schváleny na členské schůzi dne 23.11.2016.
 • Stanovy nabývají účinnost dnem registrace spolku příslušným státním orgánem (Rejstříkovým soudem v Ostravě).

Irena Mičulková

Daniela Řeháková

předsedkyně spolku

místopředsedkyně spolku

Hana Chmelíková

 

hospodář spolku

 

Mgr. Alena Konvalinková

Jaroslava Surá

člen Rady spolku

člen Rady spolku